| STADGAR
STADGAR FÖR SVENSKA POLARKLUBBEN

3 november 1980

§ 1.
Svenska Polarklubben har till ändamål att främja samvaron mellan personer, som i sitt arbete vistats i polarområdena. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 2.
Till medlemmar i klubben inväljas efter skriftlig ansökan personer, vilka i praktiskt eller vetenskapligt syfte arbetat i polarområdena, och som rekommenderas av tvenne medlemmar. Om styrelsen är enig därom och om särskilda skäl föreligger, kan även annan person inväljas. Frågan om inträde avgörs av styrelsen, som kan meddela avslag utan att anföra något skäl.

§ 3.
Till hedersledamot kan klubben på förslag av styrelsen utse medlem eller annan person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben eller dess intressen.

§ 4.
Ordinarie medlem erlägger en årsavgift vars belopp fastställes av årsmötet.

§ 5.
Styrelsen kan ur klubben utesluta medlem, som under minst två år underlåtit att betala sin årsavgift eller sådan som kan anses skada klubbens intressen.

§ 6.
Medlem, som avgår eller uteslutits ur klubben, äger ingen rätt i klubbens tillgångar och kan icke återfå erlagda avgifter.

§ 7.
Klubben skall hålla sitt årsmöte under hösten på tid och plats som bestämmes av styrelsen. Vid detta sammanträde skall följande ärenden förekomma:

1) Val av två justeringsmän.
2) Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser för föregående verksamhetsår.
3) Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
4) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5) Frågor väckta av styrelse och revisorer.
6) Frågor väckta av enskilda medlemmar. Dylika förslag skall för att kunna upptas till behandling vara skriftligen inlämnade till styrelsen senast den 15 september.
7) Val av ordförande.
8) Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
9) Val av revisorer och revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret.

§ 8.
Styrelsen äger kalla till extra sammanträde, då endast ärende som angivits i kallelsen må behandlas.

§ 9.
Kallelse till ordinarie eller extra sammanträde skall postas minst fjorton dagar före sammanträde.

§ 10.
Vid ordinarie eller extra sammanträde äger varje närvarande medlem en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet, om icke annat föreskrives i klubbens stadgar.
Ärende avgöres med öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av sammanträdets ordförande.

§ 11.
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av nio ledamöter.
Ordföranden utses enligt § 7:7 för tiden t.o.m. nästa årsmöte.
Övriga ledamöter och suppleanter väljas för en tid av 2 år.
Avgår ledamot eller suppleant före utgången av den tid, för vilken han är vald, utses vid nästa årsmöte ny ledamot eller suppleant i den avgångnes ställe för dennes återstående mandatperiod.

§ 12.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare, skattmästare och klubbmästare.

§ 13.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter så påfordrar.
Styrelsen är beslutför, när minst 4 styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdets ordförande biträder.

§ 14.
Föreningens räkenskaper avslutas per verksamhetsår, som omfattar tiden 1 september - 31 augusti. De skall, tillika med styrelsens verksamhetsberättelse samt de vid föreningens och styrelsens sammanträden förda protokollen, hållas tillgängliga för revisorerna senast 2 veckor före årsmötet.Revisorerna skall efter verkställd granskning avge revisionsberättelse.

§ 15.
För klubbens medel, som handhas av skattmästaren, är styrelsens ledamöter gemensamt ansvariga.

§ 16.
För ändring av klubbens stadgar erfordras, att beslut därom fattas på årsmöte, att kallelse till sammanträdet innehåller förslaget till stadgeändringen samt att vid sammanträdet minst tre fjärdedelar av de närvarande är eniga om beslutet.

§ 17.
Klubben skall upplösas:
1) Om beslut fattas därom av två på varandra följande årsmöten, till vilka i kallelse anges att frågan om klubbens upplösning skall behandlas, samt att vid vardera sammanträdet minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna är eniga om föreningens upplösning.
2) Om antalet medlemmar i klubben skulle understiga 20. I sådant fall skall styrelsen inom 60 dagar upplösa klubben.

§ 18.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar tillfalla en institution med målsättningen att främja polarforskning.